Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno B4 B6 10 0 10
Traballos tutelados A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 130 0 130
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado