Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A9 C2 C6 C7 C8 C10 16 32 48
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A11 A13 B7 B8 B9 B10 B12 C3 C4 C5 C9 18 18 36
Traballos tutelados A1 A2 A3 A15 B6 B7 B12 B14 C1 C4 C6 C7 0 30 30
Proba obxectiva A1 A2 A3 2 0 2
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado