Resultados de aprendizaxe Competencias do título
G1 - Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elabouración duhna teses de doutoramento. AM2
AM4
BP6
BP8
BP10
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
G2 - Capacidade de aplicación de algoritmos de resolución dos problemas e manexo do software adecuado. AM4
G3 - Capacidade de traballo en equipo e de xeito autónomo BP8
G4 - Capacidade de formular problemas en termos estatísticos, e de resolvelos utilizando as técnicas axeitadas. AM2
AM4
G6 - Capacidade de identificar e resolver problemas BP10
G10 - Capacidade de integrarse nun equipo multidisciplinar para a análise experimental BP8
G11 - Adquirir destreza para o desenvolvemento de software AM2
AM4
G12 - Capacidade de análise estatística crítica das mostras, os plantexamentos e resultados AM2
AM9
G14 - Representar un problema real mediante un modelizado estatístico axeitado. AM2
G15 - Deseñar un plano de observación ou recollida de datos que permita abordar o problema de interese AM4
AM9
BP10
E2 - A adquisición dos coñecementos de estatística e investigación de operacións necesarios para a incorporación en equipos multidisciplinares pertencentes a diferentes sectores profesionais. AM2
BP8
CP1
CP2
CP3
E4 - Coñecer as aplicacións dos modelos da estatística e a investigación de operacións. AM2
E5 - Coñecer algoritmos de resolución dos problemas e manexar o software axeitado. AM4
E12 - Realizar inferencias respecto aos parámetros que aparecen no modelo. CP6
E19 - Tratamento de datos e análise estatística dos resultados obtidos. BP6
E27 - Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigurosa dos resultados. AM9
E28 - Complementar a aprendizaxe dos aspectos metodolóxicos con apoio de software. AM4
E78 - Fomentar a sensibilidade cara os principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvovemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais AM2
E82 - O estudiante será capaz de comprender a importancia da Inferencia Estatística como ferramenta de obtención de información sobre a población en estudo, a partir do conxunto de datos observados dunha mostra representativa de esta. Para iso deberá recoñecer a diferenza entre estatística paramétrica e non paramétrica. CP4
CP5
E84 - Ser quen de manexar diverso software (en particular R) e interpretar os resultados que proporcionan nos correspondentes estudos prácticos. AM4
CP4
E86 - Soltura no manexo da teoría da probabilidade e as variables aleatorias. AM2