Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A2 A4 A9 B6 B10 C2 C3 C5 C6 C10 21 31.5 52.5
Prácticas a través de TIC A4 B8 C3 C4 C6 C8 14 28 42
Proba de resposta múltiple A4 A9 B10 C2 C3 C5 C6 C7 C10 1 11.5 12.5
Solución de problemas A4 A9 B8 B10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 4 8 12
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado