Temas Subtemas
1. Introducción a linguaxe SQL 1.1 Bases de datos relacionais
1.2 Sintaxe SQL
1.3 Conexión con bases de datos dende R
2. Introducción a tecnoloxías NoSQL 2.1 Conceptos e tipos de bases de datos NoSQL (documental, columnar, clave/valor e de grafos)
2.2 Conexión de R a NoSQL
3. Tecnoloxías para o tratamiento de datos masivos 3.1 Tecnoloxías Big Data (Hadoop, Spark, Hive, Rspark, Sparklyr)
3.2 Visualización e xeración de cadros de mando
3.3 Introducción a análise de datos masivos