Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A16 A18 A21 A23 20 28 48
Prácticas de laboratorio A16 A18 A24 A25 B3 B2 C13 C12 7 10.5 17.5
Solución de problemas A17 A16 B2 C13 0 28 28
Seminario A17 A24 A25 B1 B17 B19 B21 C15 7 10.5 17.5
Traballos tutelados A16 A17 A21 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B5 B17 B18 B19 B20 B21 C11 C12 C13 C14 C15 1 9.5 10.5
Proba mixta A16 A18 A21 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B17 B18 C13 3 0 3
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado