Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Análise xenética mendeliana estudando o xene como unidade da herdanza AP8
BP1
BP2
BP5
BP6
BP7
BP8
CP1
CP2
CP3
CP7
CP8
Estudar a base cromosómica da herdanza, a determinación do sexo, herdanza extranuclear e o ligamento e recombinación xénica. AP8
AP9
BP1
BP2
BP5
BP6
BP7
BP8
CP1
CP2
CP3
CP7
CP8
Estudar os cambios no material xenético AP8
AP9
BP1
BP2
BP5
BP6
BP7
BP8
CP1
CP2
CP3
CP7
CP8
Estudo da xenética das poboacións. AP8
AP9
BP1
BP2
BP5
BP6
BP7
BP8
CP1
CP2
CP3
CP7
CP8