Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A8 A9 B1 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C7 C8 21 31.5 52.5
Portafolios do alumno A8 A9 B2 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C7 C8 0 16.5 16.5
Proba obxectiva A8 A9 B1 B2 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C7 C8 4 0 4
Sesión maxistral A8 A9 B1 B5 B6 C1 C2 C7 C8 21 52.5 73.5
 
Atención personalizada 3.5 0 3.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado