Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de coñecer, comprender e avaliar a estrutura e a arquitectura dos computadores, así como os compoñentes básicos que os conforman. A15
B1
C6
C7