Temas Subtemas
1. Evaluación de prestacións 1. Introducción
2. Definición de métricas de rendemento
3. Evaluación e comparación de rendemento
4. Técnicas de medida e benchmarks
2. Paralelismo a nivel de instrucción 1. Introducción
2. Dependencias e paralelismo a nivel de instrucción
3. Riscos na execución
4. Cauce segmentado no MIPS
3. Procesamento de saltos 1. Técnicas fixas e estáticas
2. Técnicas dinámicas
3. Salto retardado
4. Sistemas de memorias 1. Introducción
2. Memoria principal
3. Xerarquía de memoria
5. Cachés 1. Introducción
2. Operación dun sistema caché
3. Rendemento dunha caché
4. Técnicas de optimización
6. Memoria virtual 1. Introducción á memoria virtual
2. Memoria virtual paxinada
3. Memoria virtual segmentada
7. Sistemas de almacenamento 1. Conceptos básicos
2. Tipos de dispositivos de almacenamento
3. RAID de discos
8. Buses: conexión E/S con CPU/Memoria 1. Introducción. Estructura e uso básico
2. Elementos de deseño dun bus
3. Exemplo de buses estándar