Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 29 37 66
Solución de problemas A15 B1 10 20 30
Prácticas de laboratorio A15 C6 20 30 50
Proba obxectiva C7 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado