Materias que se recomenda ter cursado previamente
Programación I/614G01001
Fundamentos dos Computadores/614G01007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas Operativos/614G01016

Materias que continúan o temario
Concorrencia e Paralelismo/614G01018

Observacións