Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario B3 B4 B7 C1 C2 5 20 25
Aprendizaxe servizo C4 C6 C7 C8 0 0 0
Traballos tutelados A59 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 C1 C2 C4 C6 C7 C8 25 250 275
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado