Temas Subtemas
1. Os movementos migratorios cara a América - Contexto galego
- Principais países de acollida e o seu contexto social, económico e político
- Perfil dos emigrantes: económicos e políticos, orixe social, sexo e idade
2. Os movementos migratorios cara a Europa - Contexto galego
- Principais países de acollida e o seu contexto social, económico e político
- Perfil dos emigrantes: económicos e políticos, orixe social, sexo e idade
3. A integración das comunidades migrantes en América e Europa - As cadeas migratorias e o seu papel en:
A elección do destino migratorio
A inserción laboral
A integración laboral
-A integración e inserción no mercado de traballo segundo xénero da poboación galega
-A integración dos descendentes de emigrantes nados no exterior
-A identidade española no exterior

4. As investigacións sobre comunidades migrantes galegas en América e Europa En América: os casos de Cuba e Arxentina
En Europa: Francia e Suíza
5. Galicia “un lugar migratorio” - A tipoloxía da inmigración en Galicia: retornados, descendentes e inmigrantes estranxeiros
- Evolución, composición e tendencia da inmigración en Galicia
- O impacto da crise económica e a reactivación das cadeas migratorias.