Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Para o desenvolvemento do traballo tutelado, recoméndase a consulta cos profesores, co fin de acordar os criterios de calidade que procede empregar, e os obxectivos que debe alcanzar o alumnado para superar a avaliación.
Estas consultas faranse por medio de titorías, persoais ou grupais no horario de titorías, ou mediante o uso das novas tecnoloxías de comunicación (skype), con concertación previa.
Para facilitar o seguimento dos traballos, admítense e promoven as consultas por correo electrónico.