Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Esquemas A12 10 10 20
Proba de ensaio A11 B11 C4 C8 4 0 4
Presentación oral A12 B11 4 0 4
Lecturas A11 B8 0 20 20
Recensión bilbiográfica A11 B7 0 15 15
Sesión maxistral A11 B8 22 44 66
Traballos tutelados A1 B3 B7 B11 C4 0 12 12
Actividades iniciais B7 B11 C4 7 0 7
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado