Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A11 A2 A5 A6 A8 B5 B8 B10 B12 C3 C5 C4 C7 42 57 99
Solución de problemas A2 A6 B2 B3 B5 B10 B11 C3 0 25 25
Traballos tutelados A11 A2 A6 A7 B2 B3 B5 B10 B9 B11 C1 C3 C4 0 26 26
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado