Resultados de aprendizaxe Competencias do título
CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social. AM3
AM6
AM7
AM8
BM1
BM2
BM4
BM8
BM10
BM13
BM14
BM15
BM17
BM21
CM1
CM5
CM6
CM7
CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional. AM3
AM6
AM7
AM8
BM1
BM2
BM4
BM8
BM9
BM13
BM14
BM15
CM1
CM7
CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa. AM6
AM7
BM2
BM4
BM8
BM21
CM7
CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión. AM7
AM8
BM1
BM13
BM15
BM17
BM21
CM1
CM7