Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A3 A6 A7 A8 B1 B2 B4 B8 B9 B10 B13 B14 B15 B17 B21 C1 C5 C6 C7 20 60 80
Obradoiro A7 A8 B2 B4 B8 B9 B13 B14 B21 C1 C6 C7 15 25 40
Sesión maxistral A6 A8 B1 B2 B8 B13 B14 10 15 25
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado