Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A6 A7 A16 A18 A19 A20 B4 B22 C1 C5 C6 18 9 27
Lecturas A3 A4 A5 B4 B15 C1 C5 0 28 28
Traballos tutelados A3 B2 B15 B17 B19 0 18 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado