Temas Subtemas
Tema 1. A formulación da investigación e o seu proceso - Fases do proxecto de investigación
- Elaboración dun anteproxecto
- Elección e xustificación do tema de investigación ou obxecto de estudo
- Formulación de obxectivos e hipóteses
- Elaboración do marco teórico
Tema 2. O deseño da investigación e as estratexias metodolóxicas - Metodoloxía e técnicas de investigación
- A elección metodolóxica
- O deseño metodolóxico
Tema 3. A recollida de información e o tratamento dos datos - A preparación do traballo de campo
- A aplicación das técnicas de investigación cuantitativas e cualitativas
- A recollida da información/datos
- Rexistro e tratamento dos datos e información
Tema 4. Análise dos resultados e redacción do informe - A análise e interpretación dos datos/información solicitada
- A comprobación das hipóteses
- As conclusións do estudo
- Estrutura do Informe Final
- O proceso de redacción
- A citación e referenciación segundo as normas académicas
Tema 5. A presentación dos resultados - Recursos informáticos para a elaboración de presentacións
- Técnicas de exposición oral