Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B3 B6 B13 B15 B17 C3 C5 C6 C7 18 27 45
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 B5 B17 C5 C6 C7 1 7 8
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B3 B6 B13 B15 C3 C5 18 0 18
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado