Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Traballo individual que consiste no deseño dun proxecto de investigación social aplicada.
Cada alumno/a elixirá un tema monográfico sobre o que realizar o traballo sobre un tema relacionado coas especialidades do Máster. Para un maior aproveitamento da materia recoméndase que o tema coincida co TFM.
O traballo será explicado na aula e subiranse as instrucións concretas sobre a realización de leste a Moodle, para que teñan acceso a elas tanto o alumnado da modalidade presencial como o da modalidade en liña. Nalgunhas sesións de aula existirán breves espazos para a posta en común en relación ao desenvolvemento deste traballo. Para o alumnado en liña, establecerase un sistema de seguimento a través da plataforma Moodle, ou por correo electrónico.
Presentación oral Presentación oral do traballo tutelado, na aula.
A presentación non excederá os 20 minutos e é obrigatoria.
O alumnado en liña, disporá de dúas opcións para a súa presentación:
- Vía Skype ou Teamsl.
- Mediante o envío dun vídeo da presentación
Sesión maxistral Exposición oral por parte do profesorado dos aspectos fundamentais da materia. As exposicións complementaranse co uso de medios audiovisuais, lecturas e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes.
O material das sesións maxistrais, porase a disposición na plataforma Moodle, para o alumnado en liña e presencial.