Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais/615525007
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais/615525008
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais/615525009
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais/615525010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Traballo Final de Mestrado (TFM)/615525031

Materias que continúan o temario

Observacións

Para lograr un maior aproveitamento da materia, recoméndase elixir o tema do Traballo de Fin de Máster antes de cursala. 

O alumnado (independentemente da modalidade escollida) deberá revisar regularmente a plataforma Moodle e consultar os documentos. 

A vía de comunicación coa profesora, serán a institucional, é dicir o correo da udc e a plataforma virtual Moodle.