Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Investigación (Proxecto de investigación) A2 B3 10 30 40
Aprendizaxe colaborativa A2 B12 10 20 30
Esquemas A2 B26 B27 10 30 40
Análise de fontes documentais A2 B3 B26 B27 5 20 25
Proba obxectiva A2 B3 4 4 8
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado