Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Investigación (Proxecto de investigación)
Esquemas
Descrición
O profesor resolverá cantas dudas se lle plantexen derivadas do estudio do material existente e dos capítulos dos libros que se recomenden para facilitar a aprendizaxe e posibilitar unha boa execución na prueba obxectiva.
Ademais, dado que os alumnos realizarán un traballo , a elaboración do mismo será supervisada polo profesor.
Por outra banda, calquer alumno o alumna poderá consultar cantas dudas tenga respecto da asignatura.