Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O estudante terá que reconocer e identificar na realidade social os conceptos fundamentais da teoría sociolóxica clásica e a sus escolas e tendencias A9
A11
A24
B3
B4
B6
B13
B18
B27
C7
Adquirir o coñecemento teórico máis relevante da historia da sociología clásica e ser capaz de aplicalo ó estudio da realidade social nas súas diferentes vertentes A9
A11
A24
A35
B3
B6
B13
B18
B25
C7
O estudiante debe vslorar o conocemento.a tecnoloxía e a información dionible para resolver os problemas cos que se atopa tendo en conta tamén o pasado A9
A11
A24
A35
B3
B4
B6
B13
B18
B25
B27
C7