Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A9 A24 B3 B18 C7 25 35 60
Proba obxectiva A11 B4 B6 B13 B25 B27 2 0 2
Análise de fontes documentais A11 B3 20 50 70
Discusión dirixida A9 A35 8 6 14
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado