Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A9 A24 B3 B18 C7 Fluidez, dominio, interese e síntese expositiva do traballo 25
Proba obxectiva A11 B4 B6 B13 B25 B27 A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
30.-Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.

75
 
Observacións avaliación

Para a avaliación da proba obxectiva só se terán en conta os autores do programa que aparecen desenvolvidos no manual da materia, o Ritzer.

Cómpre ter aprobado o exame para superar a materia.

A aqueles estudantes que teñan que acudir á segunda oportunidade, se lles manterán os elementos de avaliación que teñan superados durante o curso.