Materias que se recomenda ter cursado previamente
Teoría Sociolóxica I/615011202
Teoría Sociolóxica II/615011302
Teoría Sociolóxica (I e II)/615011713
Teoría Sociolóxica 2/615011723

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Filosofía e Metodoloxía das Cc. Sociais/615011104

Materias que continúan o temario
Filosofía e Metodoloxía das Cc. Sociais/615011104

Observacións
Trátase dunha asignatura cun claro contido teórico e que pretende unha orientación práctica do mesmo, tanto na súa aplicación á comprensión da realidade social, como na preparación e exercicio do oficio de sociólog@ na súa vertente de constructor ou formulador de teorías sobre dita realidade social. Por todo elo, é necesario tanto a asistencia ás clases, para coñecer as teorías fundamentais da socioloxía, como para levar a cabo o traballo requerido, que é unha parte fundamental da asignatura.