Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Actividades iniciais B1 As actividades dirixidas representarán o 40% da nota final e consistirán, fundamentalmente, en activdidades de simulación ou de rol, en traballos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuxa elaboración e resolución os estudantes contarán coas correspondentes orientacións e instruccións metodolóxicas, bibliográficas e documentais. 5
Sesión maxistral C3 Docencia expositiva e orientativa sobre os contidos do programa. 5
Proba obxectiva A8 B3 C1 C4 O exame final será escrito e suporá o 60% da nota total. Realizarase ao final do cuadrimestre sobre a base da docencia impartida durante o curso, e consistirá en diversas preguntas baseadas en epígrafes do programa. 70
Traballos tutelados A33 A36 B15 B26 As actividades dirixidas representarán o 40% da nota final e consistirán, fundamentalmente, en activdidades de simulación ou de rol, en traballos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuxa elaboración e resolución os estudantes contarán coas correspondentes orientacións e instruccións metodolóxicas, bibliográficas e documentais. 10
Simulación A33 B1 As actividades dirixidas representarán o 40% da nota final e consistirán, fundamentalmente, en activdidades de simulación ou de rol, en traballos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuxa elaboración e resolución os estudantes contarán coas correspondentes orientacións e instruccións metodolóxicas, bibliográficas e documentais. 10
 
Observacións avaliación

La nota final de la asignatura se corresponderá en un 60% con el examen final y en un 40% con las actividades dirigidas. En el supuesto caso de que el alumno no entregue los trabajos dirigidos, su calificación final será la nota obtenida por la prueba objetiva de acuerdo con la ponderación establecida, siendo la nota máxima un 6. No se permitirá ningún cambio de turno ni de grupo reducido que no haya sido autorizado previamente por el Centro. Cualquier intento de fraude o plagio en cualquier actividad que se desarrolle durante el curso o en el examen final será penalizada con un suspenso automático en la asignatura (0).