Metodoloxías
Sesión maxistral
Aprendizaxe colaborativa
Proba de ensaio
Recensión bilbiográfica
Descrición


Terase en conta a asistencia e a participación do alumnado nas diferentes actividades da materia, de xeito moi especial todas aquelas que conleven a responsabilidade de acadar obxectivos grupais, para o ben común que formará parte da avaliación final de cada persoa. Neste senso, aconséllase ó alumnado acudir ás titorías ou propiciar consultas co profesor da asignatura para resolver calqueira dúbida.

* Os criterios e a planificación desta guía docente son de carácter orientativo. Considerando a heteroxeneidade do alumnado e segundo o criterio do profesor, poderán ser obxecto dalgunha adaptación se algunha situación específica así o require. Todo isto deberá ser debidamente informado e xustificado ao profesor no horario de titorías para ser tratadas as excepcións á norma e explorar e decidir as posibles adaptacións.