Materias que se recomenda ter cursado previamente
Antropoloxía social e cultural/615G01102
Introdución á socioloxía/615G01103
Hª política e social contemporánea/615G01109
Teoría sociolóxica 1/615G01110
Teoría sociolóxica 2/615G01203
Socioloxía do xénero/615G01205
Socioloxía do traballo/615G01209

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Socioloxía económica e das organizacións/615G01207

Materias que continúan o temario

Observacións