Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A11 12 48 60
Presentación oral C1 7.5 22.5 30
Seminario A4 A5 A10 B7 C1 12 10.5 22.5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado