Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A14 B7 15 75 90
Proba de resposta múltiple A2 A9 4 20 24
Lecturas C2 3 12 15
Seminario A13 A17 20 1 21
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado