Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A10 B6 10 20 30
Sesión maxistral A10 B6 24 0 24
Seminario A10 B5 B9 C1 C2 3 0 3
Traballos tutelados A3 B6 B7 B8 C3 C4 8 37 45
Proba obxectiva A10 B6 3 35 38
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado