Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Impartiranse sesións maxistrais sobre o deseño gráfico. Se realizarán de forma non presencial síncrona e asíncrona.
Obradoiro A partir da teoría impartida realizaranse pequenos traballos asociados a un tema concreto. Realizaranse de forma presencial no centro.
Traballos tutelados Os alumnos realizarán traballos tutelados ao longo do curso. Estes traballos terán varias revisións ás que é necesario asistir. Realizaranse de forma presencial e online.
Presentación oral Os alumnos realizarán presentaciones públicas sobre os traballos propostos. Serán de forma individual e en grupo. Estas presentaciones computan na avaliación. Realizaranse de forma presencial.
Proba obxectiva Realizarase un exame teórico.
Lecturas Os alumnos deberán ler determinados textos relacionados coa docencia.