Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 B9 C3 22 0 22
Traballos tutelados A1 A2 A7 30 60 90
Estudo de casos A6 A8 C1 C2 2 14 16
Presentación oral B6 B7 B8 2 6 8
Proba mixta B6 C4 2 10 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado