Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
O profesor tutelará os traballos do alumno a través das sesións destinadas á atención personalizada, así coma no seguimento e corrección dos traballos tutelados e das prácticas realizadas na aula. Este seguimento poderá facerse de xeito presencial ou telemático, en función da situación sanitaria nese momento.
As ferramentas que se utilizarán serán o correo electrónico, Moodle e Teams.