Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase encarecidamente que se revisen as normas sintácticas, semánticas e ortográficas da asignatura de primeiro de grao "Comunicación oral e escrita" antes de comezar.