Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A12 3 0 3
Portafolios do alumno A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 1 10 11
Prácticas de laboratorio A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 60 60 120
Sesión maxistral A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 4 8 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado