Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Infografía 3D-1/616G01024
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Posprodución dixital/616G01031
Animación 3D-1/616G01032
Animación 3D-2/616G01033
Efectos especiais na animación/616G01040

Observacións