Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A8 C1 C3 10 0 10
Traballos tutelados A3 B3 C2 7 35 42
Prácticas de laboratorio A2 B9 B8 C4 28 56 84
Presentación oral B4 B5 B6 B7 4 0 4
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado