Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación dos temas máis teóricos da materia.
Traballos tutelados Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio.
Prácticas de laboratorio Creación de animacións 2D. Manexo dos efectos básicos. Creación de símbolos e tipos de texto. Publicación de animacións. Aprendizaxe da metodoloxía de animación interactiva. Creación de xogos 2D.
Proba obxectiva Proba de avaliación dos coñecementos teóricos e prácticos.
Presentación oral Presentacións de traballos e proxectos.