Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 B3 C2 Traballos baseados nos coñecementos adquiridos na materia e realizados co seguimento do docente 80
Prácticas de laboratorio A2 B9 B8 C4 Exercicios realizados nas clases prácticas da asignatura 20
 
Observacións avaliación

Para aprobar a asignatura é imprescindible entregar todos os traballos tutelados e acadar unha nota mínima de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos tanto nos traballos tutelados como nas prácticas de laboratorio.