Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos tecnolóxicos dos medios audioviosuais/616G01003
Informática audiovisual/616G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Obradoiro de creación multimedia/616G01038

Observacións