Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A7 A8 A12 B9 C3 20 58 78
Proba mixta A1 A2 A6 C2 1 0 1
Obradoiro A1 A2 A7 A8 A12 B9 C1 C2 C3 C4 20 50 70
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado