Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Foro virtual A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B1 B2 B4 0 10 10
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A12 B1 B2 B4 1 10 11
Proba oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 B3 B4 0 12 12
Proba obxectiva A1 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 2 21 23
Seminario A5 A6 A8 A9 A10 B3 B7 B8 C4 21 21 42
Sesión maxistral A11 B7 17 34 51
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado