Materias que se recomenda ter cursado previamente
Infografía 3D-1/616G01024
Infografía 3D-2/616G01026
Posprodución dixital/616G01031

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Animación 3D-1/616G01032
Animación 3D-2/616G01033

Materias que continúan o temario

Observacións