Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A4 B1 B3 B4 B10 B11 C1 C4 C6 C8 C9 2 4 6
Sesión maxistral A2 A4 B1 B3 B4 B10 C1 C4 C6 C8 C9 23 23 46
Prácticas a través de TIC B2 B8 0 3 3
Obradoiro A5 B2 B5 B6 B7 B8 B12 C3 C6 C7 23 69 92
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado